על התוכנית הלאומית "יתד"

עמותת לחן זכתה במכרז להפעלת מעטפת ניהולית לתוכנית הלאומית "יתד"- ב114 רשויות מוניציפאליות לצעירים בסיכון.

תקופת הצעירות היא תקופה קריטית בחיי האדם, שבה עליו לקבל החלטות אישיות בעלות השלכות על עתידו. תקופה זו, המתאפיינת בהיעדר מערכת תמיכה פורמלית, טשטוש גבולות וחוסר ודאות, מציבה אתגרים העלולים לעורר מצבי סיכון לכל צעיר/ה, ועל אחת כמה וכמה לצעירים הבאים מרקע של חוסר משאבים אישיים וסביבתיים. צעירים במצבי סיכון מוגדרים כאנשים בני 25-18, הסובלים ממחסור ו/או מצוקה מתמשכים באחד או יותר מתחומי החיים הבאים: השכלה, תעסוקה ומיומנויות; רווחה ובריאות רגשית; קיום פיזי, בריאות ומוגנות; השתייכות חברתית ומשפחתית.

כ-200,000 צעירים בישראל מצויים במצבי סיכון שונים. לפי הערכות משרד הרווחה והשירותים החברתיים רק כ-30% מהם מקבלים כיום סיוע, מרביתו חלקי ולא מספק. בהתאם להחלטת הממשלה 2014, מיום 30.10.16, תכנית יתד, התכנית הלאומית לקידום צעירים וצעירות במצבי סיכון, שמה לה למטרה לסייע לצעירים אלה לממש את הפוטנציאל האישי שלהם, להשתלב ולתרום לחברה ולקהילה, תוך השגת עתיד בטוח ברמה האישית, המשפחתית והתעסוקתית.

התכנית פועלת לפיתוח ולביסוס מערך בין-משרדי ובין-מגזרי של שירותים ותשתיות תומכות, הפועלים בשיתוף פועלה להשגת איכות חיים מיטבית עבור צעירים במצבי סיכון.

התכנית מתמקדת בקידום הצעירים בארבעה תחומים מרכזיים:

  • השכלה, תעסוקה ומיומנויות.
  • קיום פיזי, בריאות ומוגנות.
  • רווחה ובריאות רגשית.
  • השתייכות משפחתית וחברתית.

באמצעות ארבעה רכיבי התערבות:

  • סל מענים ברמת הצעיר.
  • מלווה מקצועי לצעיר.
  • מעטפת מקצועית ברמה הארצית והמחוזית (ידע והדרכה, מדידה, הערכה ופיקוח).
  • ועדת היגוי בין-משרדית ובין-מגזרית ברמה הארצית, המחוזית והיישובית.

בשנה הראשונה התכנית פועלת בשלושה ערוצים: איתור ומיפוי של צעירים במצבי סיכון; פיתוח מיומנות מקצועית; חיזוק, פיתוח והנגשה של מענים מותאמים לצעירים. כחלק מתהליך הקמת התכנית, אנו עמלים כעת על הכנת מאגר תכניות ומענים הקיימים כיום במשרדי הממשלה השונים או מופעלים במסגרות אחרות. באמצעות קול קורא אנו מבקשים לקבל מידע אודות תכניות ומענים כאלה הפועלים במסגרות השונות. שתפו אותנו והיו שותפים בבניית המאגר. לקול הקורא

ג'וינט-אשלים הוא ארגון הפיתוח של התכנית ומהווה בנוסף ארגון שדרה, על פי תפיסת Collective Impact. במסגרת זו, ג'וינט-אשלים מוביל, לצד משרד הרווחה והשירותים החברתיים, את תהליך העבודה הבין-משרדית והבין-מגזרית ואת המעבר משלב התכנון לשלב היישום בשטח.

שותפים לתכנית:משרד הרווחה והשירותים החברתיים מוביל את היוזמה, בשותפות עם: משרד האוצר; משרד הביטחון; משרד החינוך; המשרד לפיתוח הנגב והגליל; משרד הבינוי והשיכון; המשרד לשוויון חברתי; משרד הבריאות; משרד העלייה והקליטה; משרד המשפטים; המוסד לביטוח לאומי; הרשות לשירות לאומי אזרחי וצה"ל; ארגוני המגזר השלישי.